Impressum - Carlsbad International School

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s. r. o.

Slovenská 477/5
CZ-36001 Karlovy Vary

Tel.: +420 351 184 100

info@carlsbadschool.cz

IČ (Identification number): 01442279 DIČ (Tax Identification Number): CZ01442279

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28455

Registered at the Regional Court in Pilsen, CZ, Section C, Insert 28455

Jednatel (Managing Director): Mgr. Roman Seidler

OBCHODNÍ PODMÍNKY

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky – všeobecné kurzy

Všeobecné obchodní podmínky vydané dle § 273 odst. l, z. č. 5l3/l99l Sb.

čl. I. Úvodní ustanovení
I.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem – CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.
I.2. Smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky.
I.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

čl. II. Předmět plnění
II.1. Předmětem plnění je všeobecná výuka v kurzu pro veřejnost a tříleté studium vyhlášeném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky /dále jen výuka/.

II.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění všech jím uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách www.carlsbadschool.cz nebo vyhlášené dodavatelem skrze reklamní prostředky. Dodavatel se zároveň zavazuje dostát všem svým závazkům, vyplývajícím z těchto VOP.

čl. III. Termín a způsob předání výuky
III.1. Dodavatel je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu, v prostorách k výuce způsobilým. Objednanou výukou se rozumí dodavatelem otevřený a klientem objednaný kurz v celém jeho rozsahu.
III.2. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
III.3. Odmítne-li klient bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky dle čl. IV.1. VOP. Klientovi vzniká povinnost tuto výuku uhradit.

čl. IV. Cena
IV.1. Podkladem pro smluvní cenu je ceník kurzů pro veřejnost provozovny dodavatele. Ceník s popisem a dobou trvání kurzu je uveden na webových stránkách www.carlsbadschool.cz ve složce. Ceník je zároveň vždy k dispozici u provozovatele a lze jej na vyžádání klienta poslat elektronicky nebo v listinné podobě.

čl.V. Kurzovné
V.1. Částka splatná za provedení výukového kurzu dodavatelem se nazývá kurzovné. Uhrazené kurzovné je nevratné.
V.2. Výjimku z podmínek uvedených v čl. V.1. VOP tvoří uznaná reklamace.
V.3. Klient může odstoupit od objednávky bez udání důvodů do 5 pracovních dnů po datu zahájení příslušného kurzu, přičemž mu nebude účtován žádný stornopoplatek. Při odstoupení od objednávky ve lhůtě do deseti pracovních dnů od data zahájení příslušného kurzu bude klientovi dodavatelem navráceno 30% z účtovaného kurzovného. Po uplynutí deseti pracovních dnů od data zahájení příslušného kurzu není možno uplatnit nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části.

čl. VI. Platební podmínky
VI.1. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku objednání výuky nebo studia.
VI.2. Podkladem k úhradě ceny výuky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.

čl. VII. Reklamace
VII.1. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
VII.2. Pokud uzná dodavatel reklamaci klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má klient nárok na náhradní lekci či slevu z výuky. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce.

čl. VIII. Lhůta k uplatnění reklamace
VIII.1. Klient je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne převzetí prvních 4 výukových jednotek, resp. do 5 pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Takovými vadami výuky se rozumí prokazatelně nedostatečná kvalitativní způsobilost lektora, pověřeného dodavatelem k vedení příslušného kurzu a k předání výuky.
VIII.2. Lhůta k uplatnění reklamace na vady vyplývající z nedodržení podmínek uvedených v čl. III.1. je 5 pracovních dnů ode dne převzetí každé uskutečněné jednotlivé výukové jednotky.
VIII.3. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit.

čl. IX. Zpracování osobních údajů
IX.1. Při uzavírání smlouvy je klient povinen sdělit dodavateli své osobní údaje uvedené v přihlášce. Veškeré údaje,
které dodavatel od klienta získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou
zpracovány v databázi dodavatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu
osobních údajů. Dodavatel nebude poskytovat údaje klienta třetím osobám.

IX.2. Klient dává dodavateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům dodavatele,
včetně provádění průzkumu trhu. Dodavatel prohlašuje, že je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.

IX.3. Klient je oprávněn vyslovený souhlas kdykoliv písemně odvolat.

IX.4. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností dodavatel vymaže údaje klienta ze
své databáze aktivních klientů. Klient však dává souhlas dodavateli se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a
jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po skončení smlouvy, a to za účelem nabídky služeb klientovi. Klient má
právo tento souhlas písemně odvolat.

čl. X. Závěrečná ustanovení
IX.1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 5l3/l99l Sb..
IX.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro strany ve smluvním vztahu závazné.
IX.3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují od 20. 12. 2005 za Všeobecné obchodní podmínky CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. v kurzech pro veřejnost.