Podminky vyberoveho rizeni - Carlsbad International School

PODMINKY VYBEROVEHO RIZENI

Get more information how to apply to CIS.

Apply to CIS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

k výběru účastníků stipendijního programu

 1. Charakter výběrového řízení

Výběr účastníků stipendijního programu ve mezinárodním vzdělávacím zařízení Carlsbad International School organizuje společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o., sídlem Slovenská 477/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 01442279 (dále jen „společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.“) jako výběrové řízení, které nemá charakter zadávacího řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ani veřejné soutěže podle ust. § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V souvislosti s tímto výběrovým řízením nevznikají společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. žádné povinnosti vůči kterémukoli účastníku výběrového řízení, zejména povinnost poskytnout stipendium jakémukoliv účastníku výběrového řízení.

Výběrové řízení nezakládá žádné povinnosti společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. vůči kterémukoli účastníku, zejména jí nevzniká povinnost poskytnout stipendium jakémukoliv účastníku výběrového řízení.

 1. Podmínky účasti výběrového řízení

Výběrové řízení se mohou zúčastnit osoby ve věku 14 až 18 let, které

 1. budou mít ukončenou povinnou školní docházku ke dni 30. 6. 2017,
 2. jsou občany České republiky a mají bydliště v Karlovarském kraji,
 3. mohou prokázat vynikající schopnost účastnit se vzdělávacích kurzů vedených v anglickém jazyce,
 4. podají žádost o stipendium prostřednictvím formuláře nacházejícího se na www.carlsbadschool.cz/kv nejpozději do 5. června 2017 do 17:00 hod.

Žádosti o stipendium musí obsahovat údaje, které jsou vyžadovány na www.carlsbadschool.cz/kv. Řádně vyplněné žádosti o stipendium budou zařazeny do výběrového řízení. Na výzvu musí uchazeč předložit potřebné doklady, zejména kopie svého vysvědčení z deváté třídy základní školy a potvrzení jeho rodičů o jeho bydlišti včetně jejich souhlasu s případným přijetím ke vzdělání v Carlsbad International School.

Podáním žádosti o stipendium uchazeč

 1. souhlasí s podmínkami výběrového řízení v celém jejich rozsahu,
 2. zavazuje se respektovat rozhodnutí a stanovisko společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.,
 3. souhlasí na dobu neurčitou se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů společností CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence uchazečů  o stipendium a v rozsahu k tomu nezbytném.

Každý zájemce o stipendium má právo si vyžádat u společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. informace o vzdělávacím programu a jiných podmínkách vzdělávání.

Jakékoliv dokumenty a podklady, které uchazeč poskytl společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o., se nevracejí.

 1. Práva společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

Společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. je oprávněna přijmout uchazeče o stipendium ke vzdělání v Carlsbad International School podle vlastního uvážení, přičemž není povinna sdělovat důvody svého rozhodnutí.

Společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče o stipendium či pouze některé z nich, zrušit výběrové řízení nebo změnit jeho podmínky.

Společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. si vyhrazuje právo nesdělit uchazečům pořadí, v jakém se ve výběrovém řízení umístili.

Společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. si vyhrazuje právo pro případ, že vybraný uchazeč odmítne přijmout stipendium, zahájit jednání s jiným uchazečem o stipendium, popř. změnit pořadí uchazečů na prvních třech místech.

 1. Průběh a výsledek výběrového řízení

Účastník se musí dostavit ke zkoušce a osobnímu pohovoru před výběrovou komisi Carlsbad International School na základě pozvánky společnosti CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. Zkoušky se budou konat v červnu 2017. V případě velkého zájmu o účast ve výběrovém řízení se mohou zkoušky uskutečnit i v dalších dnech. Během jednoho dne proběhne zkouška pěti uchazečů.

Výběr uchazeče k účasti na stipendijním programu společnost oznámí bezodkladně po přijetí rozhodnutí.

Společnost CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. poskytne

 1. a) uchazeči, který se umístí na prvním místě, stipendium odpovídající 100% z ceny školného za denní účast ve vzdělávacích kurzech,
 2. b) uchazeči, který se umístí na druhém místě, stipendium odpovídající 50% z ceny školného za denní účast ve vzdělávacích kurzech,
 3. c) uchazeči, který se umístí na třetím místě, stipendium odpovídající 25% z ceny školného za denní účast ve vzdělávacích kurzech.

V Karlových Varech, dne 1.1.2017

Download our Brochure

CIS-brochure

CIS Travel Calendar

Book your meeting ahead at
admissions@carlsbadschool.cz

CIS Video channel

Instagram feed